top of page

Boston Fern

Common name: Boston Fern
Scientific Name: Nephrolepis exalta “Bostoneinsis” of Polypodiaceae(fern)
Indian name : बोस्टन फ़र्न

Common name: Boston Fern
Scientific Name: Nephrolepis exalta “Bostoneinsis” of Polypodiaceae(fern)
Indian name : बोस्टन फ़र्न